7η Δράση

7η Δράση: Ενίσχυση χρηματοδοτήσεων
Σκοπός, η ΠΚΜ ως φορέας χάραξης πολιτικής να συμβάλλει στην ενίσχυση της χρηματοδότησης start-ups επιχειρήσεων, οριοθετώντας τα κριτήρια προτεραιοποίησης και στοχεύοντας στην μεταφορά τεχνολογίας από ενδιαφερόμενους φορείς ΕΤΑΚ στις ΜΜΕ, στην ενίσχυση της συνεργασίας ΜΜΕ με οργανισμούς Ε&Τ, στην προώθηση δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που στοχεύουν στις ανάγκες των ΜΜΕ
Η ΠΚΜ ως φορέας χάραξης πολιτικής θα επικεντρωθεί στη στήριξη νέων ΜΜΕ και καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων και θα ιεραρχήσει τις δράσεις της βασιζόμενη στα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης,:
  • Αποτελεσματικότητα των ΜΜΕ και νεοφυών στη συνεισφορά των στρατηγικών δράσεων του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού και   των περιφερειακών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων
  • Σκοπιμότητα ως προς την ωριμότητα της επένδυσης και των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοθετικού πλαισίου και τη δέσμευση των απαραίτητων πόρων (πχ  μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων)
Η δράση αυτή θα υποστηρίξει κυρίως τις νέες start ups που δραστηριοποιούνται  στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας, μέσω της συμβουλευτικής  και  υπηρεσιών υποστήριξης γνώσης και καινοτομίας κι ενίσχυσής τους.
Οι επιχειρήσεις αυτές, μέσω της προσπάθειας προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους, είτε θα εισέλθουν σε νέες αγορές ή θα επεκτείνουν τη δράση τους στις υπάρχουσες,  στην προσπάθειά τους .
Οι συγκεκριμένοι στόχοι της δράσης είναι οι ακόλουθοι
  • Μεταφορά τεχνολογίας από φορείς έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, στις ΜΜΕπιχειρησεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Δημιουργία καινοτόμων  διαδικασιών λειτουργίας και κατασκευής
  • Αύξηση της συνεργασίας με φορείς έρευνας και ανάπτυξης
  • Προώθηση δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που στοχεύουν στις ανάγκες των ΜΜΕ