6η Δράση

6η Δράση: Συνεργασία
Σκοπός, η στενή συνεργασία της ΠΚΜ με το CERN, με  στόχο την ενίσχυση των διασυνδέσεων των ΜΜΕ με μεγάλους διεθνείς φορείς. Αποσκοπεί στον περιορισμό της διαρροής εγκεφάλων (brain drain), στη δημιουργία κινήτρων και ευκαιριών για επιχειρηματική ανάπτυξη, στην αποφυγή μεταφοράς των εδρών των ΜΜΕ σε άλλες χώρες και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Τον Ιανουάριο του 2017 με την υπογραφή Συμφώνου, ξεκίνησε η συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του CERN, ενός από τα κυριότερα ερευνητικά ινστιτούτα διεθνώς, καθιστώντας την ΠΚΜ έναν από τους τέσσερις αυτοδιοικητικούς φορείς διεθνώς που υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας με το CERN. Όχι τυχαία, ένα πλήθος κρατών όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Κάτω Χώρες και Αυστρία, έχουν σπεύσει  να  αξιοποιήσουν  τα επιτεύγματα του CERN.
Το σύμφωνο ανοίγει νέες προοπτικές για την ΠΚΜ, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, για τις νεοφυείς επιχειρήσεις ,αλλά επίσης και για τους νέους ανθρώπους, το ανθρώπινο κεφάλαιο που αποτελεί το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα  των περιφερειών
Τρεις κύριοι άξονες περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο 1) η παροχή τεχνογνωσίας από το CERN  στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις  καινοτομίας και νέων τεχνολογιών στην Κεντρική Μακεδονία 2) Η παροχή δυνατότητας συμμετοχής  σε σεμινάρια στο CERN για τους φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ΠΚΜ  3) Η συμμετοχή των επιχειρήσεων όλων των τομέων της Κεντρικής Μακεδονίας στους διαγωνισμών προμηθειών του CERN
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει διοργανώσει τις ακόλουθες εκδηλώσεις:
  1. Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «Συμμετοχή επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις προμήθειες και στους διαγωνισμούς του CERN»
  2. Διαγωνισμοί CERN
  3. Επιχειρηματική αποστολή στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης