ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

“Regional circular economy models and best available technologies for biological streams” («Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα»)

Περίληψη έργου: Το έργο BIOREGIO στοχεύει στη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών μέσα από την αυξημένη εστίαση στην κυκλική οικονομία των βιολογικών ρευμάτων. Αυτά τα ρεύματα περιλαμβάνουν απόβλητα/βιολογικά απόβλητα, δημοτική και βιομηχανική λάσπη και υπολείμματα τροφών, τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν με παρόμοιες τεχνολογίες. Το BIOREGIO θα βελτιώσει την γνώση σχετικά με τις πολιτικές και τις τεχνολογίες των βιολογικών ρευμάτων και θα αυξήσει τα χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης των υλικών αυτών. Στο πλαίσιο του έργου θα διαχυθεί η εμπειρογνωμοσύνη των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, π.χ. βιολογικού διυλιστηρίου, παραγωγής βιοαερίου και η σχετική λειτουργία μοντέλων, π.χ. οικοσυστήματα, δίκτυα και διοικητική συνεργασία. Η διαπεριφερειακή συνεργασία θα ενισχύσει την κατανόηση ανάμεσα στα στελέχη των τοπικών αρχών και των συμμετεχόντων οργανισμών, ώστε να αντιληφθούν καλύτερα τις δυνατότητες για το κλείσιμο των βρόγχων των βιολογικών ροών, π.χ. λιπάσματα και βιοκαύσιμα, αντί της απόρριψης τους. Το BIOREGIO συγκεντρώνει 8 εταίρους από 6 Περιφέρειες με την τεχνογνωσία και την βούληση να αλλάξουν τις πολιτικές τους και να προωθήσουν την περιφερειακή βιολογική οικονομία, σύμφωνα με τους στόχους της δέσμης μέτρων για την Κυκλική Οικονομία της ΕΕ (EU Circular Economy Package).

Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν κοινή ανάπτυξη των πολιτικών, καθώς και περιγραφή των περιφερειακών βιολογικών ρευμάτων και καθορισμό βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών. Η περιφερειακή και η διαπεριφερειακή συνεργασία θα είναι διασυνδεδεμένες ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη ανάπτυξη περιφερειακής πολιτικής.

Το έργο BIOREGIO θα οργανώσει στοχευμένες συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, εργαστήρια, σεμινάρια και επιτόπιες επισκέψεις. Σαν αποτέλεσμα, οι περιφερειακοί εταίροι του BIOREGIO θα είναι καλύτερα καταρτισμένοι για να αναπτύξουν νέες πολιτικές και να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες και μοντέλα, ώστε να κινηθούν προς την κυκλική οικονομία των βιολογικών ρευμάτων. Μακροπρόθεσμα αυτό θα βελτιώσει την καινοτομία που σχετίζεται με την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, καθώς και με την πράσινη ανάπτυξη και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι καλύτερες πρακτικές και καινοτόμες δράσεις του έργου θα είναι σαφώς τεκμηριωμένες και θα διαχυθούν για ευρύτερη χρήση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ…

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 198, ΤΚ 54655
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+30 2313 319790    +30 2313 319705
+30 2313 319295    +30 6945 493707

eer@pkm.gov.gr

5 + 3 =