7η ΔΡΑΣΗ

Ενίσχυση χρηματοδοτήσεων

Σκοπός, η ενίσχυση της επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την παροχή ευνοϊκών κινήτρων σχεδιασμού και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως φορέας χάραξης και εφαρμογής πολιτικής αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων όλων των επιχειρήσεων. Αξιοποιώντας τόσο εθνικά κονδύλια μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016 όσο και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας) στηρίζει την επιχειρηματικότητα παρέχοντας κίνητρα για το σχεδιασμό και υλοποίηση επενδύσεων που θα τονώσουν και θα ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα με βασικά κριτήρια τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Α. Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
Α κύκλος
o 79 Επενδυτικά Σχέδια: 50,2 €
o Γενική Επιχειρηματικότητα: 43 Επενδυτικά Σχέδια: 21,9 εκ €
o Νέες Ανεξάρτητες: 15 Επενδυτικά Σχέδια: 7,3 εκ €
o Μηχανολογικός Εξοπλισμός: 23 Επενδυτικά Σχέδια: 21 εκ €
Β Κύκλος
o Γενική Επιχειρηματικότητα: 67 Προτάσεις
o Νέες Ανεξάρτητες: 28 προτάσεις
o Μηχανολογικός εξοπλισμός: 7 Προτάσεις
Παράλληλα, η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και επιχειρηματικότητας παρέχει συστηματική ενημέρωση στις επιχειρήσεις για όλα τα καθεστώτα και τις δυνατότητες αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων, ενώ εποπτεύει και το σύνολο της διοικητικής αξιολόγησης εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την εγκυρότητα της συνολικής διαδικασίας.

Β. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚΜ για την περίοδο 2014-2020 είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο με χωρικό πεδίο εφαρμογής τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας. Αποτελεί μία στοχευμένη προσπάθεια συνολικής ενίσχυσης της Περιφέρειας με στόχο την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη διαθέσιμου προϋπολογισμού 1 δις ευρώ περίπου.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη χρηματοδότηση της Έρευνας και της καινοτομίας, και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Πόροι ύψους 140Μ κατευθύνονται σε δράσεις Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με στόχο την ενδυνάμωση του παραγωγικού μας συστήματος, αλλά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της αποτελεσματικής διείσδυσης των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας στις διεθνείς αγορές.
Το επόμενο διάστημα δημοσιεύονται σχετικές προσκλήσεις 120 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν:
o Στην ενίσχυση των ιδιωτικών ερευνητικών υποδομών και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων.
o Στην παροχή ευέλικτων μορφών ενίσχυσης, όπως τα κουπόνια καινοτομίας και τεχνολογίας για την εισαγωγή νέας γνώσης και καινοτομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
o Στην ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών, των λεγόμενων clusters.
o Στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
o Στην ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς του Τουρισμού, της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

Εντός του πρώτου διμήνου του 2019 θα δημοσιευτούν δύο προσκλήσεις για την ενίσχυση του μεγαλύτερου μέρους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι προσκλήσεις λαμβάνουν υπόψη τους τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας αλλά και τη δυναμική συγκεκριμένων κλάδων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 64Μ με το ποσοστό επιδότησης να ανέρχεται σε 45% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για έργα από 30.000 ως 600.000.
• Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού
• Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

1η ΔΡΑΣΗ: ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Περισσότερα

2η ΔΡΑΣΗ:  «ΖΩΝΤΑΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Περισσότερα

3η ΔΡΑΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Περισσότερα

4η ΔΡΑΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

Περισσότερα

5η ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Περισσότερα

6η ΔΡΑΣΗ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Περισσότερα

7η ΔΡΑΣΗ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 198, ΤΚ 54655
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+30 2313 319790    +30 2313 319705
+30 2313 319295    +30 6945 493707

eer@pkm.gov.gr

12 + 10 =