4η Δράση

4η δράση- Ψηφιακή Πλατφόρμα
Σκοπός : Η συνεργασία στην ανάπτυξη και την ηγεσία μίας S3 πλατφόρμας με στόχο την υποστήριξη καινοτόμων πιλοτικών έργων από ΜΜΕ στην πορεία τους προς την παγκόσμια αγορά αγροδιατροφής
Σε απάντηση ανοιχτής πρόσκλησης της ΕΕ προς τις ευρωπαϊκές περιφέρειες για την πρόταση θεματικού πεδίου για δημιουργία πλατφόρμας σε σχέση με την αγροδιατροφή και τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ολλανδική Περιφέρεια North Brabant πρότεινε το θεματικό πεδίο «Αγροτική Διαφοροποίηση και Έξυπνοι αγροδιατροφικοί προορισμοί».
Ο κύριος σκοπός της δράσης είναι η συνεργασία με άλλες περιφέρειες με προοπτική την δημιουργία σύμπραξης για τις από κοινού επενδύσεις στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που θα είναι ανταγωνιστικά στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.
Η πρόταση της ΠΚΜ περιλαμβάνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής σύμπραξης που θα ακολουθεί τις πρόσφατες συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για την «Διατροφή και Γαστρονομία ως συστατικά στοιχεία των στρατηγικών περιφερειακής καινοτομίας», όπου συστήνεται η απόδοση σημασίας της εξερεύνησης εξειδικευμένων τομέων στον αγροδιατροφικό τομέα που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν νέα καινοτόμα προιόντα και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να ηγηθούν στις παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας.
Αυτά τα εξειδικευμένα προϊόντα/υπηρεσίες μπορούν να προκύψουν από την αλληλεπίδραση του παραδοσιακού αγροδιατροφικού τομέα και του τομέα των τεχνολογιών κι επιστήμης όπως τεχνολογία τροφίμων, τεχνολογίες πληροφορικής κ.α.
Η πλατφόρμα επίσης θα αντιπροσωπεύει έναν τρόπο για να βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες τόσο να δημιουργήσουν ψηφιακό συντονισμό και νέους δεσμούς μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών, αγροτικών και αστικών περιοχών, όσο και να τους βοηθήσει να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις τις αγοράς και να βελτιώσουν τις κοινωνικές πολιτιστικές και οικονομικές τους δράσεις, ξεπερνώντας δομικά και φυσικά όρια και παρέχοντας ευκαιρίες για αγροτική διαφοροποίηση.
Η ενδοευρωπαική συνεργασία μπορεί να βοηθήσει
α) στη δημιουργία χαρτοφυλακίου καινοτόμων πιλοτικών προϊόντων στα πρώτα επίπεδα ετοιμότητας τεχνολογίας
β) στη δημιουργία οδικού χάρτη για την εισαγωγή των πιλοτικών προιόντων στην αγορά σε συνεργασία με Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και χρηματοδοτικές πηγές
γ) στο διαμοιρασμό πληροφόρησης και την εξοικείωση με τη διαμόρφωση πολιτικών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών
δ)στον ευθυγραμμισμό πολιτικών και κοινών δράσεων και στη διαμόρφωση στρατηγικών συμμαχιών για τη δημιουργία ενός συνεχούς αγωγού κοινών δράσεων.
Σύνδεσμοι