3η ΔΡΑΣΗ

Χρηματοδοτική Πλατφόρμα

Σκοπός: η ανάπτυξη μίας πλατφόρμας χρηματοδότησης με στόχο την ενίσχυση χρηματοδοτήσεων και τη δημιουργία κουλτούρας συνεργασίας.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η περιορισμένες πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία για την εξυπηρέτηση τόσο των λειτουργικών όσο και των επενδυτικών τους τους αναγκών. Ταυτόχρονα, παρατηρείται αύξηση των χρηματοδοτικών εργαλείων και πτώση των επιτοκίων ιδιαίτερα με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών μηχανισμών τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, εξαιρετικά σημαντική είναι η πρόσβαση σε αξιόπιστη και έγκυρη πληροφορία η οποία εύκολα θα μπορεί να γίνει αντιληπτή και να αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις.
Η στρατηγική της ΠΚΜ περιλαμβάνει ένα σχέδιο για τη δημιουργία πλατφόρμας χρηματοδότησης με τη συμμετοχή όλων των περιφερειακών και εθνικών χρηματοδοτικών οργανισμών και όχι μόνο, προκειμένου να αυξηθεί η χρηματοδότηση των ΜΜΕ , να δημιουργηθεί νοοτροπία συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, να δημιουργηθεί μόχλευση της ιδιωτικής χρηματοδότησης, με στρατηγικούς στόχους (α) την ομαλή χρηματοδότηση και (β) τη σύνδεση των χρηματοδοτικών εργαλείων και επιχειρηματικών αναγκών μέσω της δημιουργίας ενός συντονιστικού οργάνου σε περιφερειακό επίπεδο.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

1η ΔΡΑΣΗ: ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Περισσότερα

2η ΔΡΑΣΗ:  «ΖΩΝΤΑΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Περισσότερα

3η ΔΡΑΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Περισσότερα

4η ΔΡΑΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

Περισσότερα

5η ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Περισσότερα

6η ΔΡΑΣΗ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Περισσότερα

7η ΔΡΑΣΗ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Περισσότερα

Σχετικά links

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Καθεστώς Γενική Επιχειρηματικότητα

https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/nomothesia.htm

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΕΠΑνΕΚ)

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs=

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση (ΕΠΑνΕΚ)

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&cs=

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός (ΕΠΑνΕΚ)

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=41&cs=

Επιχειρούμε Έξω (ΕΠΑνΕΚ)

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=32&cs=

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

http://etean.gr/PublicPages/SYS_PagePreview.aspx?CON=CMS_Programs&ID=89

 

 

EIC- SMEInst-2018-2020 SME Instrument (HORIZON)

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument

 

 

Ενίσχυση Απασχόλησης (ΟΑΕΔ)

http://www.oaed.gr/anoikta-programmata/

 

 

Β Κύκλος της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών έργων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701&olID=777&neID=589&neTa=1_101902&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 198, ΤΚ 54655
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+30 2313 319790    +30 2313 319705
+30 2313 319295    +30 6945 493707

eer@pkm.gov.gr

4 + 11 =