2η Δραση

2η Δραση-Λειτουργία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως «Ζωντανό Εργαστήριο»
Η παροχή δυνατότητας σε start-ups και ερευνητικούς φορείς να δοκιμάσουν τα καινοτόμα προϊόντα τους σε πραγματικό περιβάλλον παρέχοντάς τους τις υποδομές της ΠΚΜ και ανατροφοδότηση από τους χρήστες.
Αναφέρεται στην V Αρχή: Προσαρμογή των μέσων πολιτικής στις ανάγκες των ΜΜΕ
Σταδιακή υλοποίηση της Δράσης και στις υπόλοιπες Π.Ε.
Η ανάγκη για καινοτομία αποκτά αυξανόμενη σημασία για τις όλες τις ΜΜΕ αλλά οι ευκαιρίες για καινοτομία διαφέρουν ουσιαστικά ανάμεσά τους. Για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, οι καινοτόμες δράσεις είναι σημαντικές αλλά και απαιτητικές λόγω των περιορισμένων πόρων τους.
Οι επιχειρήσεις αυτές συχνά εστιάζουν στις καθημερινές τους λειτουργίες, μη αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες για καινοτομία, μία στρατηγική απόφαση με θετικά μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικά οφέλη. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην εισαγωγή και δοκιμασία των καινοτόμων προιόντων και υπηρεσιών στην αγορά είναι η εύρεση αρχικών αγοραστών για πρωτότυπα ώστε να αποτιμήσουν το επιχειρησιακό τους μοντέλο, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ΜΜΕ. Γι αυτό το λόγο ένα ζωντανό εργαστήριο είναι ένα περιβάλλον με συγκεκριμένη προσέγγιση για την υποστήριξη αυτών των δραστηριοτήτων .
Η προσέγγιση αυτή συνήθως βασίζεται σε 5 κύριες αρχές, που κατευθύνουν τις λειτουργίες του ζωντανού εργαστηρίου: αξία, βιωσιμότητα, επιρροή, ρεαλισμός και δεκτικότητα
Προκειμένου να υποστηρίξει τις μικρές επιχειρήσεις, η ΠΚΜ θα προσφέρει στις νεοφυείς επιχειρήσεις και στις ερευνητικές οντότητες, το πλαίσιο για τη δοκιμασία σε αρχικό στάδιο των καινοτομιών τους σε πραγματικές συνθήκες, σαν εργαστήριο εφαρμογής , μοιράζοντας την εμπειρία τους και προσφέροντας ανατροφοδότηση. Η ΠΚΜ έχει πειραματιστεί στο παρελθόν με την ιδέα, και τώρα αποφάσισε να αναπτύξει συγκεκριμένο σχέδιο. Η δράση συσχετίζεται με την 5η αρχή του SBA(Small Business Act), και αποσκοπεί στη δημιουργία αξίας για τις μικρές επιχειρήσεις μέσω συνεργασίας και καινοτομίας.
Η δράση αυτή θα είναι ένα ισχυρό εργαλείο για
-την επιτάχυνση της διαδικασίας καινοτομίας από την ιδέα μέχρι την εισαγωγή στην αγορά
-αναγνώριση των προβλημάτων και τη βελτίωση των προιόντων
-Παρουσίαση και προώθηση καινοτόμων προϊόντων
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει διοργανώσει τις ακόλουθες εκδηλώσεις:
  1. Συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία με το Ελληνικό Κέντρο Σχεδιασμού Hellenic Design Centre
  2. H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τα ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης συν-διαμορφωσαν με την μεθοδολογία Living Lab μια ψηφιακή υπηρεσία πληροφόρησης και επικοινωνίας για υπηρεσίες υγείας σε ηλικιωμένους πολίτες στο πλαίσιο του Ευρωπαικού έργου MOBILE-AGE
Πληροφορίες: Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας- Τμήμα Υποστήριξης Καινοτομίας- Μαρία Γουλάπτση τηλ 2313319705