1η Δράση

1η δράση: Μείωση Γραφειοκρατίας
Σκοπός:  Η δημιουργία δομών υποστήριξης Καινοτομίας και αντιμετώπιση και η ταχύτερη εξυπηρέτηση του επιχειρηματία/πολίτη μέσω ανασχεδιασμού των διαδικασιών.
H Γραφειοκρατία αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλήματα για κάθε ελληνική     Μικρομεσαία Επιχείρηση.   Στη διοικητική δομή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχουν 12 διαφορετικά τμήματα τα οποία εκδίδουν άδειες και πιστοποιητικά για τους επιχειρηματίες, ενώ κάθε τμήμα εκδίδει κατά μέσο όρο πάνω από 10 έγγραφα για τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία.
Παρά το γεγονός ότι με πρόσφατη νομοθεσία επιχειρείται η απλοποίηση των διαδικασιών, οι προσπάθειες σε περιφερειακό επίπεδο θα συμβάλουν  περαιτέρω στην  ανάπτυξη και θα παρέχουν συγκριτικό πλεονέκτημα για την ΠΚΜ.
Για αυτό το σκοπό και δεδομένου ότι  οι περιφέρειες δεν διαθέτουν νομοθετική αρμοδιότητα, η ΠΚΜ προωθεί το σκοπό της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας  μέσω της αναδιάρθρωσης της εσωτερικής της δομής. Έχοντας συστήσει  την Αυτοτελή Διεύθυνση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, καθώς και Τμήμα Προτυποποίησης, και με απώτερο σκοπό την δημιουργία οδικού χάρτη για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών που θα οδηγήσει σε πλήρη υιοθέτηση των αρχών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η ΠΚΜ συνέστησε συνέστησε  ομάδα προτυποποίησης, η οποία εντοπίζει και αναλύει τις διαδικασίες που αφορούν την επιχειρηματικότητα και προβαίνει στην υποβολή  προτάσεων για την απλοποίηση αυτών, μειώνοντας το βάρος των αιτούντων επιχειρήσεων.
Η  Ομάδα Προτυποποίησης αποτελείται από εργαζόμενους και στελέχη από κάθε τμήμα  της ΠΚΜ μεταξύ των οποίων το τμήμα εσωτερικού ελέγχου, τμήμα καινοτομίας, τμήμα προτυποποίησης κ.α., και δουλεύει εντατικά για το σκοπό της λεπτομερούς καταγραφής και τεκμηρίωσης όλων των διαδικασιών. Η ομάδα προτυποποίησης θα εντοπίσει διαδικασίες και έγγραφα για όλες τις διαδικασίες που έχουν αποτυπωθεί και θα ελέγχει αν πληρούν τα κριτήρια, της  φιλικότητας, αναγκαιότητας, αποτελεσματικότητας, πρακτικότητας και διαφάνειας.